Depilación Láser

Depilació làser per homes i dones

Cada vegada més persones recorren a la depilació definitiva, evitant així les enutjoses sessions amb cera, i la depilació amb làser és la millor solució. Però a l'hora de triar un centre de depilació làser, és important tenir clars certs criteris de seguretat i d'eficàcia, així com estar en mans expertes.

Ribe Clinic és un centre mèdic a Barcelona i a Andorra on fem depilació làser masculina i femenina.
Depilación Láser

Depilació Làser per homes i dones

Cada vegada més persones recorren a la depilació definitiva, evitant així les enutjoses sessions amb cera, i la depilació amb làser és la millor solució. Però a l’hora de triar un centre de depilació làser, és important tenir clars certs criteris de seguretat i d’eficàcia, així com estar en mans expertes.

Ribe Clinic és un centre mèdic a Barcelona i a Andorra on fem depilació làser masculina i femenina.

Depilación láser de Ribe Clinic

És diferent la depilació amb làser en homes i dones?

L’eliminació de cabells a homes i dones amb làser té algunes diferències. La màquina de làser mèdic és la mateixa però els paràmetres que el professional escull així com el nombre de sessions i interval entre cada sessió és diferent. Així, els homes tenen en general un pèl més gruixut i més densitat de fol·licles que les dones i segueixen creant nous fol·licles fins als 40 anys. Per tant, la depilació en homes precisa uns paràmetres específics amb fluències menors i polsos més llargs, major nombre de sessions i més interval de temps entre sessió i sessió que la depilació làser en dones.

Per això, és important que el professional que realitzarà la depilació làser per eliminar el pèl tingui en compte l’edat i sexe del pacient així com el color, gruix i densitat de pèls per a un resultat satisfactori que és eliminar el pèl amb seguretat en el menor nombre de sessions.

Exemple de tractament de Depilació Làser amb Gentle Max PRO

depilacion_laser_gentlemaxpro_2

Infografía del funcionament de la Depilació Làser

La proposta de Ribe Clinic per depilació làser femenina i masculina

Eliminem el pèl amb làser mèdic, el que assegura un èxit absolut. El sistema que fem servir per eliminar el pèl és un làser que emet un raig de llum que travessa l’epidermis i arriba al fol·licle pilós on és absorbida. L’energia es transforma en calor i destrueix el fol·licle.
Aquestes són les bases del nostre tractament de depilació làser:

 • Utilitzem una tecnologia làser molt avançada per eliminar el pèl que es diu GENTLE MAX PRO.
 • Làser d’última generació que obté resultats totalment satisfactoris en depilació per als nostres pacients homes i dones, amb pèl de qualsevol color (excepte pèl blanc) i qualsevol fototip.
 • No només practiquem la depilació làser de manera eficaç sinó que tenim cura especialment la pell de la zona a tractar.
 • El tractament de depilació làser està indicat per a homes i dones.
null

Consultes sobre els tractaments de Depilació Làser

A continuació us oferim una sèrie de dubtes i preguntes freqüents que ens solen consultar sobre els tractaments de depilació làser, ja siguin per a home o per a dona.

El temps del tractament làser per eliminar el pèl depèn de la zona a tractar. Menys d’un minut per al borrissol del llavi superior o trenta minuts per a les cames completes. Després de la sessió de làser per eliminar el borrissol es recomana aplicar un gel refrescant o aloe vera segons la sensibilitat de la pell. En cas d’exposició solar, utilitzar una protecció alta (+50).

El pèl té cicles de creixement. El làser que depila elimina els fol·licles actius en el moment del tractament però sempre hi ha fol·licles que estan en estat de letàrgia. Per això és necessari repetir la sessió de depilació amb làser per tractar aquests fol·licles quan estiguin actius.

El tractament làser per depilar es pot aplicar per pèl de qualsevol color o gruix, excepte els cabells blancs. És cert, que pèls més fins, més rossos o pells més fosques (fototips 4-6) són més difícils, el que requereix estar en mans expertes.

Es recomana no estar bronzejat quan es comença el tractament amb làser per depilar.

Qualsevol època és bona per a depilar amb làser. Però com és recomanable no estar bronzejat, se sol evitar fer a l’estiu, encara que si ets de les / els que no els agrada estar al sol, qualsevol època és idònia.

El làser Alexandrita (755nm) de pols variable segueix sent el més efectiu per a la depilació amb làser. Hi ha làsers que depilen en moviment, menys dolorosos … però davant d’un bon làser Alexandrita de pols variable d’última generació, no hi ha rival per eliminar el pèl.

En pacients de fototipus 4 i superior el làser Nd-YAG (1064nm) és més recomanable.

A Ribe Clinic, plataforma làser a Barcelona, ​​tenim el làser Gentle MAX PRO amb aquestes dues longituds d’ona (755 i 1064nm) amb pols variable i spots de fins a 18 mm per a una major eficàcia i seguretat. Així depilem amb làser a homes i dones de tots els fototipus, color i gruix de cabells.

Cal rasurar-la amb fulla i evitar la depilació amb cera o pinces una setmana abans.

Si. El professional mèdic ha d’escollir la longitud d’ona i els paràmetres adequats per a cada tipus de pell i color-gruix de cabells per a una major eficàcia i seguretat del tractament làser per eliminar el pèl.

Com més fosc i gruixut el pèl i més blanca la pell, millor, ja que es poden usar fluències baixes i polsos curts obtenint més eficàcia. Encara que amb un bon làser en mans expertes, qualsevol pacient té un perfil idoni per a uns resultats excel·lents per eliminar el pèl.

En mans expertes la depilació làser mèdica és definitiva.

Que són 4-6 sessions i és una inversió econòmica si el làser i el professional són bons.

Estar en mans expertes en làser de depilació.

No! Només prendre el sol una setmana abans o depilar-se amb pinces o cera.

Si. En casos de pèl hormonal com el borrissol de la cara o les arèoles, es requereixen més sessions i en alguns casos manteniment.

La depilació amb làsers d’última generació és molt menys dolorosa en l’actualitat. La llum del làser es combina amb aire fred que mitiga molt la sensació de calor i dolor. La crema anestèsica pot ser útil també.

Des de la primera sessió de tractament làser ja podem veure menys creixement de pèl i debilitament del què va quedant fins a la seva total desaparició.

Sí, quan no surt pèl al cicle de creixement de cabells, és a dir, normalment als 6 mesos del tractament, si no surt més pèl és que ja no hi ha més pèl.

És cert, ja que disposa de menor concentració de melanina (pigment) que és l’objectiu del tractament làser de depilació. Però avui en dia, gràcies als làsers d’última generació com el Gentle MAX PRO si es pot eliminar aquest pèl, encara que pot requerir alguna sessió més. Podem dir que es pot depilar qualsevol tipus de pèl menys el blanc.

La depilació amb làser es pot realitzar durant tot l’any. L’única contraindicació d’eliminar pèl amb làser és tenir la pell bronzejada. Si és estiu i es pren el sol amb protecció o es depilen amb làser zones cobertes com les aixelles, no hi ha cap problema en fer el tractament de depilació làser. De tota manera, com els intervals del tractament làser de depilació entre sessions són de 2-3 mesos, es pot fer una sessió de làser de depilació abans de l’estiu i una altra després, quan el bronzejat hagi desaparegut.

La paraula fotodepilació significa “depilació mitjançant llum”; per tant, hauria de referir-se a les dues classes de tractaments existents que fan servir llum per eliminar el pèl i que són:

Làser: Light Amplified by Stimulated Emissió of Radiation.

Llum Polsada Intensa: Intensed Pulsed Light o IPL.

El terme fotodepilació s’associa freqüentment a la depilació amb equips de llum polsada intensa, que són diferents als equips làser. És important conèixer les diferències d’aquests dos tipus d’equips que s’utilitzen per eliminar el pèl.

1. Làser (Light Amplified by Stimulated Emission of Radiation)L’equip làser (Light Amplified by Stimulated Emission of Radiation) emet una llum pura, d’un sol color, en la qual tots els fotons que integren la llum viatgen a una sola longitud d’ona (per al làser Alexandrita, 755nm; per al làser díode, 800 nm, per al làser Nd-Yag 1064nm) i que es desplaça en línia recta.Aquesta llum, a l’ésser pura, és absorbida amb més precisió per un determinat color. Per tant, el làser posseeix un alt grau d’especificitat per la melanina del fol·licle pilós.

2. Llum Polsada Intensa (IPL o Intensed Pulsed Light)L’equip de llum polsada intensa (IPL) emet una llum mixta composta per molts tipus de fotons que viatgen a múltiples longituds d’ona en un rang que ocupa des dels 590nm fins als 1200nm. A més, el comportament de la llum és assimilable a el d’una bombeta: la llum es desplaça en totes direccions i és l’equip el que controla que només passi un determinat tipus de llums en funció del filtre que es col·loca a la sortida de la llum.

Així, les diferències entre tractament de depilació amb llum polsada intensa (més coneguda com fotodepilació) i tractament de depilació làser fan referència a diferències en les característiques de la llum que emet cada màquina el que es tradueix en què una màquina de làser per depilar és més específica per eliminar el pèl, obtenint millors resultats en menys sessions i més específica per destruir el pèl, amb menys dany en el teixit circumdant.

El meu consell si volem eliminar el pèl és escollir un centre mèdic amb experiència en depilació làser amb màquines d’última generació. Tecnologia làser capdavantera en mans professionals expertes. A més, saber que les expectatives de resultats per eliminar el pèl amb làser d’ús mèdic són diferents als que s’obtenen amb equips cosmètics o no mèdics.

Quan estem en mans expertes, els efectes secundaris de la depilació làser són mínims o nuls i el professional ha de saber manejar-los.

En alguns casos, es pot observar enrogiment de la pell després de la sessió de làser. Aquest és normal si dura uns 15-30 min. En ocasions persisteix més i es pot haver escalfat la pell en excés, produint una “cremada de la pell” que se sol resoldre sense problemes. Si la màquina làser no està ben calibrada o els paràmetres són erronis per al pacient pot existir una zona hiper o hipopigmentada i rarament, cicatriu.

En alguns pacients s’observen unes pàpules edematoses després de la sessió amb làser que són com una “al·lèrgia a la llum del làser”. Es resol amb antihistamínics.

¿Cuánto dura el tratamiento láser para eliminar el pelo?

El tiempo del tratamiento láser para eliminar el pelo depende de la zona a tratar. Menos de un minuto para el vello del labio superior o treinta minutos para las piernas completas.
Después de la sesión de láser para eliminar el vello se recomienda aplicar un gel refrescante o aloe vera según la sensibilidad de la piel. En caso de exposición solar, utilizar una protección alta (+50).

 

¿Cuántas sesiones son necesarias para eliminar el pelo con láser?

El vello tiene ciclos de crecimiento. El láser que depila elimina los folículos activos en el momento del tratamiento pero siempre existen folículos que están en estado de letargo. Por eso es necesario repetir la sesión de depilación con láser para tratar estos folículos cuando estén activos.
El tratamiento láser para depilar se puede aplicar para pelo de cualquier color o grosor, excepto el pelo blanco. Es cierto, que pelos más finos, más rubios o pieles más oscuras (fototipos 4-6) son más difíciles, lo que requiere estar en manos expertas.
Se recomienda no estar bronceado cuando se empieza el tratamiento con láser para depilar.

 

¿Cuál es la mejor época del año para empezar un tratamiento de depilación láser?

Cualquier época es buena para depilar con láser. Pero como es recomendable no estar bronceado, se suele evitar hacer en verano, aunque si eres de las/los que no les gusta estar al sol, cualquier época es idónea.

 

¿Han salido nuevos tipos de láser para depilar? ¿Qué novedades hay en este sector?

El láser Alejandrita (755nm) de pulso variable sigue siendo el más efectivo para la depilación con láser. Hay láseres que depilan en movimiento, menos dolorosos…pero delante de un buen láser Alejandrita de pulso variable de última generación, no hay rival para eliminar el pelo.

En pacientes de fototipos 4 y superior el láser Nd-YAG (1064nm) es más recomendable.

En Ribe Clinic, plataforma láser en Barcelona, tenemos el láser Gentle MAX PRO con estas dos longitudes de onda (755 y 1064nm) con pulso variable y spots de hasta 18 mm para una mayor eficacia y seguridad. Así depilamos con láser a hombres y mujeres de todos los fototipos, color y grosor del pelo.

 

¿Cómo debemos preparar la piel antes de una sesión de láser para depilación?

Hay que rasurarla con cuchilla y evitar la depilación con cera o pinzas una semana antes.

 

¿La depilación láser se puede hacer en cualquier tipo de piel?

Si. El profesional médico debe escoger la longitud de onda y los parámetros adecuados para cada tipo de piel y color-grosor del pelo para una mayor eficacia y seguridad del tratamiento láser para eliminar el vello.

 

¿Cuál es el perfil idóneo para una sesión de depilación láser para eliminar el pelo?

Cuanto más oscuro y grueso el pelo y más blanca la piel, mejor, pues se pueden usar fluencias bajas y pulsos cortos obteniendo mayor eficacia. Aunque con un buen láser en manos expertas, cualquier paciente tiene un perfil idóneo para unos resultados excelentes para eliminar el pelo.

 

Ventajas de la depilación láser

En manos expertas la depilación láser médica es definitiva

 

¿Tiene algún inconveniente o punto negativo la depilación láser?

Que son 4-6 sesiones y es una inversión económica si el láser y el profesional son buenos

 

¿Qué podemos hacer para que sea la depilación láser sea más efectiva?

Estar en manos expertas en láser de depilación

 

¿Hay algo que esté ‘prohibido’ durante el tratamiento láser para eliminar el pelo?

No. Sólo tomar el sol una semana antes o depilarse con pinzas o cera.

 

La eterna duda… ¿El vello llega a desaparecer definitivamente en tratamientos con láser?

Si. En casos de vello hormonal como el vello de la cara o las areolas, se requieren más sesiones y en algunos casos mantenimiento.

 

Para algunos pacientes sigue siendo dolorosa la depilación con láser, ¿han mejorado las técnicas en este sentido?

La depilación con láseres de última generación es mucho menos dolorosa en la actualidad. La luz del láser se combina con aire frío que mitiga mucho la sensación de calor y dolor. La crema anestésica puede ser útil también.

 

¿Cuántas sesiones de láser son necesarias para empezar a notar resultados en la eliminación del vello?

Desde la primera sesión de tratamiento láser ya podemos ver menos crecimiento de pelo y debilitamiento del que va quedando hasta su total desaparición.

 

¿Dais por finalizado el tratamiento de depilación láser en algún momento?

Sí, cuando no sale pelo en el ciclo de crecimiento del pelo, es decir, normalmente a los 6 meses del tratamiento, si no sale más pelo es que ya no hay más pelo.

 

¿El vello claro o rubio es más difícil de eliminar con láser?

Es cierto, puesto que dispone de menor concentración de melanina (pigmento) que es el objetivo del tratamiento láser de depilación. Pero hoy en día, gracias a los láseres de última generación como el Gentle MAX PRO sí se puede eliminar este pelo, aunque puede requerir alguna sesión más. Podemos decir que se puede depilar cualquier tipo de vello menos el blanco.

 

¿Se puede depilar el pelo con láser en verano?

La depilación con láser se puede realizar durante todo el año. La única contraindicación de eliminar vello con láser es tener la piel bronceada. Si es verano y se toma el sol con protección o se depilan con láser zonas cubiertas como las axilas, no hay ningún problema en hacer el tratamiento de depilación láser. De todas formas, como los intervalos del tratamiento láser de depilación entre sesiones son de 2-3 meses, se puede hacer una sesión de láser de depilación antes del verano y otra después, cuando el bronceado haya desaparecido

 

¿Qué diferencia hay entre fotodepilación y depilación láser para eliminar el pelo?

La palabra fotodepilación significa “depilación mediante luz”; por tanto, debería referirse a las dos clases de tratamientos existentes que usan luz para eliminar el pelo y que son:

 • Láser: Light Amplified by Stimulated Emision of Radiation.
 • Luz Pulsada Intensa: Intensed Pulsed Light o IPL.

El término fotodepilación se asocia frecuentemente a la depilación con equipos de luz pulsada intensa, que son diferentes a los equipos láser. Es importante conocer las diferencias de estos dos tipos de equipos que se utilizan para eliminar el pelo.

 1. Láser (Liht Ampglified by Stimulated Emission of Radiation)
  El equipo láser (Light Amplified by Stimulated Emission of Radiation) emite una luz pura, de un solo color, en la que todos los fotones que integran la luz viajan a una sola longitud de onda (para el láser Alejandrita, 755nm; para el láser diodo, 800 nm) y que se desplaza en línea recta.
  Esta luz, al ser pura, es absorbida con mayor precisión por un determinado color. Por tanto, el láser posee un alto grado de especificidad para la melanina del folículo piloso.
 2. Luz Pulsada Intensa (IPL o Intensed Pulsed Light)
  El equipo de Luz Pulsada Intensa (IPL) emite una luz mixta compuesta por muchos tipos de fotones que viajan a múltiples longitudes de onda en un rango que ocupa desde los 590nm hasta los 1200nm. Además, el comportamiento de la luz es asimilable al de una bombilla: la luz se desplaza en todas direcciones y es el equipo el que controla que sólo pase un determinado tipo de luces en función del filtro que se coloca a la salida de la luz.

Así, las diferencias entre tratamiento de depilación con luz pulsada intensa (más conocida como fotodepilación) y tratamiento de depilación láser hacen referencia a diferencias en las características de la luz que emite cada máquina lo que se traduce en que una máquina de láser para depilar es más específica para eliminar el pelo, obteniendo mejores resultados en menos sesiones y más específica para destruir el pelo, con menor daño en el tejido circundante.

Mi consejo si queremos eliminar el pelo es escoger un centro médico con experiencia en depilación láser con máquinas de última generación. Tecnología láser puntera en manos profesionales expertas.

Además, saber que las expectativas de resultados para eliminar el vello con láser de uso médico son diferentes a los que se obtienen con equipos cosméticos o no médicos.

 

Efectos secundarios de la depilación láser para eliminar vello

Cuando estamos en manos expertas, los efectos secundarios de la depilación láser son mínimos o nulos y el profesional debe saber manejarlos.

En algunos casos, se puede observar enrojecimiento de la piel tras la sesión de láser. Éste es normal si dura unos 15-30 min. En ocasiones persiste más y se puede haber calentado la piel en exceso, produciendo una “quemadura de la piel” que se suele resolver sin problemas. Si la máquina láser no está bien calibrada o los parámetros son erróneos para el paciente puede existir una zona hiper o hipopigmentada y raramente, cicatriz.

En algunos pacientes se observan unas pápulas edematosas tras la sesión con láser que son como una “alergia a la luz del láser”. Se resuelve con antihistamínicos.

Per què escollir Ribe Clinic per eliminar el pèl amb làser?

Ribe Clinic són centres mèdics, a Barcelona (acreditat per la Generalitat) i a Andorra, on fem depilació masculina i femenina amb més de 10 anys d’experiència.

Utilitzem una tecnologia làser molt avançada GENTLE MAX PRO que permet resultats totalment satisfactoris per als nostres clients homes i dones. És un làser que es calibra abans de cada tractament per assegurar unes fluències adequades per a cada cas i segures. No només practiquem la depilació làser de manera eficaç sinó que tenim cura especialment la pell de la zona a tractar.